Rekrutacja 2020/2021

Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 28 im. Karola Miarki w Katowicach

 

 

Lista przyjętych z obwodu Szkoły Podstawowej nr 28 im. Karola Miarki w Katowicach w rekrutacji uzupełniającej ->tutaj.

 


 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Lista dzieci z obwodu

Lista dzieci spoza obwodu

 


 

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 – załącznik.

 


 

Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym: skan 1, skan 2.

Rodzic, którego dziecko zostało zakwalifikowane do klasy pierwszej w szkole podstawowej w procesie rekrutacji ma obowiązek potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do placówki gdzie zostało zakwalifikowane w terminie od 23 kwietnia 2020 r. od godziny 09.00 do 5 maja 2020 r. do godziny 15.00. Z uwagi na zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa potwierdzenie woli odbywać się będzie za pośrednictwem skrzynki podawczej umieszczonej przy drzwiach wejściowych do szkoły, maila szkolnego (sp28katowice@onet.eu)
lub w ostateczności poprzez pocztę. W celu potwierdzenia woli, należy wypełnić druk : Oświadczenie woli.

Do pobrania: Oświadczenie woli

      Brak potwierdzenia woli przyjęcia do klasy pierwszej w szkole podstawowej do którego dziecko zostało zakwalifikowane, w wyznaczonym terminie, oznacza rezygnację z miejsca.

 


 

Nabór na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych szkoły podstawowej obejmuje zgłoszenia dzieci z obwodu oraz rekrutację prowadzoną wśród kandydatów spoza obwodu.

Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej będzie przeprowadzone wyłącznie w formie elektronicznej:

 https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/katowice 

(witryna kandydata będzie aktywna od 23 marca 2020 od godz. 9.00).

W związku z rekrutacją do szkół podstawowych, która niebawem się rozpocznie, istnieje możliwość przekazania tzw. wniosku papierowego poprzez włożenie podpisanego wniosku wraz z oświadczeniami do zabezpieczonej skrzynki podawczej, zlokalizowanej na terenie szkoły podstawowej, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym powyższego z placówką lub przesłanie zdjęcia/skanu wydrukowanego i podpisanego wniosku na adres mailowy, wskazany przez szkołę podstawową.

 

W związku z profilaktyką w zakresie rozpowszechniania się koronawirusa, zaleca się wysłanie podpisanego wniosku rekrutacyjnego wraz ze stosownymi załącznikami pocztą tradycyjną. Informujemy, że w w/w przypadku o terminowym wniesieniu wniosku decyduje data stempla pocztowego.

 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 

Informacja dotycząca wymogu podpisania zgłoszenia/wniosku przez obojga rodziców:

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, jeśli nie będzie możliwości podpisania przez obojga rodziców zgłoszenia/wniosku, istnieje możliwość rozpatrywania wniosku podpisanego przez jednego z rodziców wraz z oświadczeniem, iż drugi rodzic nie wnosi uwag co do wyboru szkoły, z zastrzeżeniem, że drugi rodzic zostanie wezwany do uzupełnienia podpisu niezwłocznie, po ustaniu zagrożenia o którym mowa.

 

Organizacja kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – INFORMACJE

 

Informacje dodatkowe

 1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 28 przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców dzieci.
 2. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata i jego rodziców/prawnych opiekunów.
 3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 28 mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami.
  1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka.
  2. Postępowanie rekrutacyjne dla uczniów spoza obwodu przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
  3. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 będą brane pod uwagę kryteria umieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce rekrutacja.
  4. Rodzice kandydatów spoza obwodu szkoły potwierdzają ww. kryteria składając pisemne oświadczenie razem z wnioskiem o przyjęcie dziecka do szkoły.

 

Dotyczy kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Do oświadczenia o spełnieniu kryteriów należy dołączyć:

 1. Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka.
 2. Oświadczenie o wielodzietności.
 3. Oświadczenie o zameldowaniu.
 4. Oświadczenie dot. zeznania podatkowego/ksero pierwszej strony zeznania podatkowego.
 5. Oświadczenie o odległości 3 km.

Ad. 1  kopię prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Ad. 3 – kopię pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) lub oświadczenie o miejscu złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

Kopie w/w dokumentów poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic/prawny opiekun. Przy składaniu kopii należy przedstawić do wglądu oryginały tych dokumentów. Poświadczenia można dokonać w sekretariacie szkoły na podstawie dostarczonego oryginału dokumentu.

 

Harmonogram  rekrutacji do klasy pierwszej. 

Kryteria naboru.

Obwód szkoły.

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA KATOWICE w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.