Nagroda „Katowicki Diament Edukacyjny”

Zapraszam do zgłaszania kandydatur uczniów i uczennic.

Celem nagrody, przyznawanej przez Prezydenta Miasta Katowice dr Marcina Krupę oraz JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Ryszarda Koziołka jest uhonorowanie najlepszy z najlepszych uczennic i uczniów, wspieranie ich rozwoju, stwarzanie warunków umożliwiających zaspokajanie potrzeb, motywowanie młodych osób do rozwijania pasji i kompetencji, promowanie sukcesów oraz zaangażowania naukowego i społecznego młodych osób.

Nagroda przyznawana jest uczennicom/uczniom zamieszkałym w Katowicach, którzy w roku szkolnym 2022/2023 pobierali naukę w szkołach publicznych i niepublicznych zlokalizowanych na terenie Miasta. Do nagrody zgłaszać można uczennice/uczniów klas IV-VI oraz VII-VII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Wniosek może być złożony przez ucznia, rodzica/opiekuna prawnego, samorząd uczniowski, radę pedagogiczną, radę rodziców, dyrektora szkoły lub placówki wychowania pozaszkolnego do dnia 25 października br.

Wnioski można składać w jednej z siedmiu kategorii:

  1. nauki humanistyczne i języki obce;

  1. nauki ścisłe i przyrodnicze;

  2. zawodowstwo i przedsiębiorczość;

  3. kompetencje społeczne i obywatelskie;

  4. edukacja regionalna;

  5. kultura i sztuka;

  6. sport.

Przewidziane są nagrody pieniężne I stopnia – 5560 zł brutto; II stopnia – 3340 zł brutto oraz III stopnia – 2000 zł brutto. W celu zgłoszenia kandydatury ucznia/uczennicy należy wypełnić wniosek, następnie dyrektor/ka powołuje w szkole komisję weryfikacyjną, która w oparciu o kryteria, stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu „Katowickiego Diamentu Edukacyjnego”, dokonuje oceny formalnej i merytorycznej wniosków. Wybrane wnioski należy przekazać do Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice w terminie do 30.10.2023 roku (każda ze szkół może złożyć maksymalnie 3 wnioski).

Wszystkie szczegółowe informacje, wniosek oraz kryteria przyznawania nagrody znajdują się w Regulaminie, który widnieje w poniższym linku

https://aktyprawne.us.edu.pl/w/6749/6/

                                                                                                                           Z poważaniem

Dyrektor ZSP nr 21

Jarosław Sowiński

 

Post Author: SP28