Regulamin funkcjonowania szkoły od 1.09.2022

Regulamin Funkcjonowania

Szkoły Podstawowej nr 28
im. Karola Miarki w Katowicach

Obowiązuje od 1 września 2022 r.

– opracowany na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub innych.
 2. Rekomenduje się korzystanie z form aktywnego przemieszczania się. Codzienna aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na rozwój fizyczny i psychiczny dziecka.
 3. Uczniowie mogą być odprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 4. Rekomenduje się, aby uczniowie w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły myli ręce wodą z mydłem.
 5. Opiekunowie odprowadzający dzieci wchodzą do budynku szkoły zachowując zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi.
 6. Rodziców/opiekunów, petentów obowiązuje zakaz wchodzenia do budynku szkoły, za wyjątkiem załatwiania spraw administracyjnych, spotkań z nauczycielami, wychowawcą, pedagogiem, psychologiem, wychowawcą świetlicy oraz dyrektorem szkoły, odebrania dziecka.
 7. Jeżeli nauczyciel lub inny pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcje dróg oddechowych, w tym np. kaszel, gorączkę, uczeń zostaje natychmiast odprowadzony do izolatorium, gdzie przebywa do czasy przybycia rodzica/opiekuna. W tym czasie uczeń przebywa pod opieką osoby wskazanej przez dyrektora szkoły w odległości nie mniejszej niż 2 metry.
 8. Powiadomieni przez szkołę rodzice/opiekunowie maja obowiązek niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.
 9. Uczniowie klas IV-VIII przebywają na przerwach w obrębie korytarza, na którym znajduje się ich klasa lekcyjna.
 10. Uczniowie klas I-III mają przerwy w interwałach wynikających z ich potrzeb, nie rzadziej jednak niż 45 minut.
 11. Bezwzględnie należy wietrzyć każdą salę po każdych zajęciach lekcyjnych, dotyczy to również części wspólnych (korytarza) lub innych np. pokój nauczycielski.
 12. Obowiązują zasady higieny wynikające z zaleceń służb sanitarnych np. częste mycie i dezynfekcja rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 13. Uczeń posiada własne podręczniki, przybory i inne akcesoria wynikające z procesu dydaktycznego. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 14. Zajęcia z wychowania fizycznego powinny w miarę możliwości odbywać się na powietrzu, ograniczyć należy ćwiczenia i gry kontaktowe.
 15. Po zajęciach wychowania fizycznego używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte detergentami lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, lub w miarę możliwości po czwartej godzinie lekcyjnej.
 16. Zabrania się przynoszenia do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (np. zabawek, gadżetów).
 17. Korzystanie z szatni należy ograniczyć do minimum.
 18. Zajęcia świetlicowe odbywać się będą w pomieszczeniach świetlicowych i innych pomieszczeniach dydaktycznych. Pomieszczenia świetlicy będą wietrzone nie rzadziej niż co 1 godzinę. Środki dezynfekcji będą umieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający bezpieczny i łatwy dostęp do nich pod nadzorem wychowawcy świetlicy.
 19. Zajęcia pozalekcyjne będą organizowane na tych samych zasadach co zajęcia lekcyjne.
 20. Zaleca się ograniczenie kontaktów personelu kuchennego i pracowników administracji oraz obsługi sprzątającej z uczniami, nauczycielami i rodzicami.
 21. W bibliotece szkolne obowiązują zasady dystansu społecznego.
 22. Korzystanie ze stołówki szkolnej przez uczniów będzie się odbywało wg wytycznych GIS, regulaminu świetlicy i harmonogramu wydawania posiłku.