Zasady pracy szkoły od 1.09.2021

Regulamin Funkcjonowania 

Szkoły Podstawowej nr 28
im. Karola Miarki w Katowicach

Obowiązuje od 1 września 2021 r. – opracowany na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub innych.
 2. Uczniowie mogą być odprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 3. W drodze do i ze szkoły rodzice/opiekunowie oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa w zakresie pandemii dotyczących zachowania w miejscach publicznych.
 4. Rodziców/opiekunów, petentów obowiązuje zakaz wchodzenia do budynku szkoły, za wyjątkiem załatwiania spraw administracyjnych, spotkań z nauczycielami, wychowawcą, pedagogiem, psychologiem, wychowawcą świetlicy oraz dyrektorem szkoły.
 5. Uczeń, rodzic/opiekun, petent mają obowiązek zakrywania nosa i ust na terenie szkoły. Odstępstwo od tej reguły dotyczy tylko uczniów w czasie zajęć dydaktycznych lub innych (np. zajęcia świetlicowe, zajęcia dodatkowe).
 6. Przy wejściu do budynku szkoły należy obowiązkowo dezynfekować ręce.
 7. Jeżeli nauczyciel lub inny pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcje dróg oddechowych, w tym np. kaszel, gorączkę, uczeń zostaje natychmiast odprowadzony do izolatorium, gdzie przebywa do czasy przybycia rodzica/opiekuna. W tym czasie uczeń przebywa pod opieką osoby wskazanej przez dyrektora szkoły w odległości nie mniejszej niż 2 metry.
 8. Powiadomieni przez szkołę rodzice/opiekunowie maja obowiązek niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.
 9. Organizacja pracy szkoły będzie w miarę możliwości dostosowana do potrzeby zachowania dystansu pomiędzy osobami przebywającymi na terenie szkoły (miejsca wspólne, ograniczenie gromadzenia się uczniów).
 10. Wszystkie lekcje dla oddziału szkolnego odbywać się będą w miarę możliwości w tej samej klasie (odstępstwo od tej reguły może dotyczyć np. lekcji chemii, wychowania fizycznego, informatyki, języków obcych, zajęć dodatkowych).
 11. Uczniowie klas IV-VIII przebywają na przerwach w obrębie korytarza, na którym znajduje się ich klasa lekcyjna.
 12. Uczniowie klas I-III mają przerwy w interwałach wynikających z ich potrzeb, nie rzadziej jednak niż 45 minut.
 13. Bezwzględnie należy wietrzyć każdą salę po każdych zajęciach lekcyjnych, dotyczy to również części wspólnych (korytarza) lub innych np. pokój nauczycielski.
 14. Obowiązują zasady higieny wynikające z zaleceń służb sanitarnych np. częste mycie i dezynfekcja rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 15. Uczeń posiada własne podręczniki, przybory i inne akcesoria wynikające z procesu dydaktycznego. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 16. Zajęcia z wychowania fizycznego powinny w miarę możliwości odbywać się na powietrzu, ograniczyć należy ćwiczenia i gry kontaktowe.
 17. Po zajęciach wychowania fizycznego używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte detergentami lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, lub w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 18. Zabrania się przynoszenia do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (np. zabawek, gadżetów).
 19. Korzystanie z szatni należy ograniczyć do minimum,. Wskazane jest niepozostawianie rzeczy w szatniach.
 20. Zajęcia świetlicowe odbywać się będą w pomieszczeniach świetlicowych i innych pomieszczeniach dydaktycznych z zachowaniem dystansu społecznego. Pomieszczenia świetlicy będą wietrzone nie rzadziej niż co 1 godzinę. Środki dezynfekcji będą umieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający bezpieczny i łatwy dostęp do nich pod nadzorem wychowawcy świetlicy.
 21. Zajęcia pozalekcyjne będą organizowane na tych samych zasadach co zajęcia lekcyjne.
 22. W bibliotece szkolne obowiązują zasady dystansu społecznego.
 23. Korzystanie ze stołówki szkolnej przez uczniów będzie się odbywało wg wytycznych GIS, regulaminu świetlicy i harmonogramu wydawania posiłku.

 

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 28 im. Karola Miarki

w Katowicach

Jarosław Sowiński

 

Post Author: SP28