Opieka stomatologiczna

Informacje dla rodziców/opiekunów prawnych dotyczące zasad zapewnienia opieki stomatologicznej nad uczniami

2.04.2024 r.

W ślad za podpisanym z Urzędem Miasta w Katowicach porozumieniem dotyczącym objęcia opieką stomatologiczną uczniów Szkoły Podstawowej nr 28 im. Karola Miarki w Katowicach informujemy, że lekarze stomatolodzy udzielający świadczeń w poradni stomatologicznej, mieszczącej się przy ul. Fredry 22 i w ramach prowadzonej opieki stomatologicznej dla uczniów wykonują:

 • badanie lekarskie stomatologiczne
 • instruktaż higieny jamy ustnej
 • ocena stanu uzębienia
 • wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu
 • kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej
 • usunięcie złogów nazębnych
 • profesjonalna profilaktyka fluorowa

Wzór zgody rodzica/opiekuna prawnego

Zainteresowani proszeni są o uzupełnienie i dostarczenie zgody do dnia 15 kwietnia 2024 roku wychowawcy klasy.


5.02.2020 r.

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. 2019 poz. 1078) organ prowadzący szkołę w przypadku braku znajdującego się na terenie szkoły gabinetu dentystycznego powinien zawrzeć porozumienie z gabinetem dentystycznym posiadającym kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia zlokalizowanym poza szkołą, lub z dentobusem.

 

Organ prowadzący szkołę zawarł Porozumienie z Centrum Medycznym Tommed Sp. z o.o. Ośrodek Diagnostyki Sp. k. zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Fredry 22

Koordynatorem opieki stomatologicznej dla uczniów z ramienia TOMMED jest Pani Anna Blaszta email: ablaszta@tommed.pl tel. 537 708 602, 32/350 11 00, 32/60 72 115

Poradnia stomatologiczna tel. 32 607 21 32

 

Na podstawie Porozumienia, po podpisaniu zgody przez rodzica/opiekuna prawnego zostaje zapewniona bezpłatna opieka stomatologiczna dla uczniów w tym profilaktyka i świadczenia ogólnostomatologiczne w gabinecie stomatologicznym w Katowicach przy ul. Fredry 22. Uczniowie szkoły korzystają ze świadczeń w zakresie leczenia stomatologicznego poza kolejnością

Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla uczniów są dedykowane dla dzieci w 6, 7, 10, 12, 13, 16 i 19 roku życia i obejmują m.in. (w zależności od wieku pacjenta):

 • ocenę stanu uzębienia,
 • kontrolę higieny jamy ustnej (badanie kontrolne wraz z instruktażem higieny jamy ustnej),
 • ocenę stanu morfologicznego i funkcji żucia oraz wyrzynania zębów,
 • zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu – profilaktyka ortodontyczna,
 • profilaktyka profesjonalna, w tym profilaktyka fluorkowa,
 • kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej (leczenie podstawowe lub specjalistyczne),
 • wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu.

W trakcie wizyty profilaktycznej istnieje możliwość usunięcia złogów nazębnych.

Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne odbywają się w godzinach lekcyjnych, w terminie ustalonym pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi, podmiotem wykonującym działalność leczniczą a dyrekcją szkoły. Po udzieleniu świadczenia uczeń/opiekun otrzyma informację dotyczącą stanu uzębienia i ewentualnej konieczności rozpoczęcia leczenia ogólnostomatologicznego lub specjalistycznego. Od decyzji rodzica/opiekuna prawnego będzie zależało czy leczenie będzie prowadzone w gabinecie stomatologicznym przy ul. Fredry w Katowicach (zgodnie z treścią Porozumienia) czy też w innym gabinecie. Dalsze leczenie czyli udzielanie świadczeń ogólnostomatologicznych odbywa się w godzinach pozalekcyjnych w obecności rodziców/opiekunów prawnych ucznia, w terminie indywidualnie ustalonym z podmiotem leczniczym, na podstawie wskazań lekarskich przekazanych w trakcie wizyty profilaktycznej. 

Katalog świadczeń stomatologicznych:

 1. Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej (kod ICD-9-CM 23.08)
 2. Badanie lekarskie kontrolne
 3. Konsultacja specjalistyczna
 4. Badanie żywotności zęba
 5. Rentgenodiagnostyka -zdjęcia wewnątrzustne
 6. Rentgenodiagnostyka-zdjęcie pantomograficzne z opisem
 7. Znieczulenie miejscowe powierzchniowe, miejscowe nasiękowe, przewodowe wewnątrzustne
 8. Leczenie próchnicy powierzchniowej
 9. Postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi – bezpośrednie pokrycie miazgi
 10. Opatrunek leczniczy w zębie stałym
 11. Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1, 2 powierzchniach oraz rozległego ubytku na 2, 3 powierzchniach
 12. Trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem
 13. Dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem
 14. Ekstyrpacja miazgi
 15. Wypełnienie kanału/czasowe wypełnienie kanału
 16. Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 1 kanału ze zgorzelą miazgi
 17. Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku
 18. Usunięcie złogów nazębnych z 1/2 łuku zębowego
 19. Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej
 20. Kiretaż zwykły (zamknięty) w obrębie 1/4 uzębienia
 21. Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą
 22. Usunięcie zęba
 23. Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany
 24. Założenie opatrunku chirurgicznego
 25. Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem
 26. Repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy
 27. Zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym
 28. Impregnacja zębiny
 29. Kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa
 30. Wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego
 31. Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym
 32. Amputacja/Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi
 33. Amputacja/Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi
 34. Leczenie endodontyczne z wypełnieniem 2, 3 kanałów
 35. Badanie lekarskie stomatologiczne i kontrolne po urazie zęba
 36. Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla młodzieży w 6, 9, 12 miesiącu życia
  i 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 19 roku życia

RODO – informacja o opiece stomatologicznej.